Privacybeleid Goedkooplaptopkopen.nl

Privacybeleid Goedkooplaptopkopen.nl

https://www.goedkooplaptopkopen.nl

 

Over
ons privacybeleid

Goedkooplaptopkopen.nl
geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig
om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking
aan derden.

 

Dit
privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening van Goedkooplaptopkopen.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid
van deze voorwaarden is 11/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft
welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden
gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met
derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke
rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.

 

Als
u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van
ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder
kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens
inzichtelijk zijn.

 

 

 

Webwinkelsoftware

 

 

WooCommerce

 

Onze
webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een
sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische
informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich
het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

 

 

WooCommerce

 

Onze
webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze
webhosting gekozen voor AndersSolution24. Persoonsgegevens die u ten behoeve
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij
gedeeld. AndersSolution24 heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. AndersSolution24 is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een
sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van
data te voorkomen.


WooCommerce

 

Onze
webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel
op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit
de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Webhosting

 

 

Solution24

 

VOORBEELD:
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Solution24. Solution24 verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.
Dit zijn geen persoonsgegevens. Solution24 heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Solution24 is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

 

 

Office365

 

Wij
maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van
Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en
wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

 

Mollie

 

Voor
het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

 

WebwinkelKeur

 

Wij
verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review
achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op
te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de
eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om
een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review
achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens


te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het
leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur
derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

 

 

PostNL

 

Als
u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten
bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van
de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

 

MoneyBird

 

Voor
onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten
van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met
betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en
zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

 

Doel van de
gegevensverwerking

Algemeen
doel van de verwerking

Wij
gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de
opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte)
marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –
anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen,
vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens
die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw
IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en
strafrechtelijk onderzoek

In
voorkomende gevallen kan Goedkooplaptopkopen.nl op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw
gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u


aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op
grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons
worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u
zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te
voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van
een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften
en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die
wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U
heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt
een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U
heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U
heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U
heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere
partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn
verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige
rechten

U
heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Goedkooplaptopkopen.nl. Als u
bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen
wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact
op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics

Via
onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving
inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag
en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met
andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere
gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In
het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies
is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

 

 

Contactgegevens

Goedkooplaptopkopen.nl

 

Gildenburg 454
7423ZK Deventer Nederland T (062)
719-2104 E service@goedkooplaptopkopen.nl

Contactpersoon voor
privacyzaken

Leon Rietberg
+31 6 27192104